Marianna & Illya
Maria & Andriy
Olya & Vadym
Lilia & Oleg
Yana & Valentin
Viktoria & Yuriy